تغذيه و مراقبت از اسب ها

سلامتي

 

مهمترين چيز براي پاوُ ، سلامت بودن و سالم زيستن اسب است . ما به يك تغذيه متعادل ، كه خواستهٰ يك اسب است اهميت فراوان مي دهيم . در طول مراحل توليد ، اسب داران بصورت تنگاتنگ ، با ما هستند . ما بهمراه آنها علم خود را در توليد غذاي خوب بكار مي بريم .بنابر اين اسب شما سالم خواهد ماند